ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
28   กรกฏาคม  2556
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วันภาษาไทยแห่งชาติ"
ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
นักเรียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม อาคาร 9 เพื่อร่วมพิธีเปิด
นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุม อาคาร 9 เพื่อร่วมพิธีเปิด
นักเรียนแสดงความเคารพต่อประธานเปิดพิธี
การแสดงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ท่านประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้ตัวแทนนักแสดงของนักเรียนนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ด.ญ.อรุณรัตน์ เอี่ยมแก้ว เข้าร่วมแข่งขันการเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.1-3
ด.ญ.วรัญญา บัวสารบรรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป. 4-6
ด.ช.ธีรภัทร เอมวัฒน์ เข้าร่วมการแข่งขันการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.สลินทิพย์ พรหมขุนทอง เข้าร่วมการแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.แสงระวี หมอดี เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนตามคำบอก ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.วิลาสินี วัฒนดิลก เข้าร่วมการแข่งขันวรรณรูป ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.กมลชนก อรุณศรี เข้าร่วมการแข่งขัน Mind Mapระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.บุษกร ธนูศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.ปรียาพร สุบงกฏ เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนสะกดคำ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.กนกวรรณ เปรมจิตร์ และ ด.ญ.ผกามาศ จินตวร เข้าร่วมการแข่งขันการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสี่ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.จิลดา วิเชียรรัตน์ เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคักลายมือ ระดับชั้น ป.4-6
ด.ญ.พัชราภรณ์ อิทธิฤทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3
ด.ญ.นุชธิดา เจริญสุข เข้าร่วมการแข่งขัน Mind Map ระดับชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2556,13:10   อ่าน 497 ครั้ง