ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จ.ฉะเชิงเทรา
( จำนวน 94 รูป / ดู 24 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 37 รูป / ดู 72 ครั้ง )
พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
( จำนวน 27 รูป / ดู 58 ครั้ง )
โครงการกู้ชีพตัวน้อย
( จำนวน 42 รูป / ดู 91 ครั้ง )
คุณครูเบญจมาศ เอพจน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
( จำนวน 25 รูป / ดู 46 ครั้ง )
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคุณครูเบญจมาศ เอกพจน์
( จำนวน 115 รูป / ดู 114 ครั้ง )
ดอนไทรงาม เกมส์
( จำนวน 124 รูป / ดู 162 ครั้ง )
บริษัทโอวัลติน จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
( จำนวน 40 รูป / ดู 134 ครั้ง )
ตลาดนัดพอเพียง
( จำนวน 63 รูป / ดู 298 ครั้ง )
วันที่ 7 ก.ย. 58 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาและการฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
( จำนวน 56 รูป / ดู 137 ครั้ง )
ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน
( จำนวน 50 รูป / ดู 256 ครั้ง )
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 18 รูป / ดู 132 ครั้ง )