ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
( จำนวน 19 รูป / ดู 62 ครั้ง )
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 75 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดคำขวัญต้านยาเสพติด
( จำนวน 35 รูป / ดู 106 ครั้ง )
พิธีมอบเครื่องหมายคณะกรรมการสภานักเรียน
( จำนวน 22 รูป / ดู 70 ครั้ง )
รวมพลังเด็กดี v-star
( จำนวน 63 รูป / ดู 99 ครั้ง )
โครงการร้อยด้วงใจถวายพ่อของแผ่นดิน โดยวัดแก้วประเสริฐ
( จำนวน 15 รูป / ดู 51 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จ.ฉะเชิงเทรา
( จำนวน 94 รูป / ดู 309 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 37 รูป / ดู 236 ครั้ง )
พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน
( จำนวน 27 รูป / ดู 141 ครั้ง )
โครงการกู้ชีพตัวน้อย
( จำนวน 42 รูป / ดู 226 ครั้ง )
คุณครูเบญจมาศ เอพจน์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
( จำนวน 25 รูป / ดู 133 ครั้ง )
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของคุณครูเบญจมาศ เอกพจน์
( จำนวน 115 รูป / ดู 406 ครั้ง )