ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1110
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 220
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 197
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 250
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 204
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 165
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 163
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 167
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1716
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1829
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 247
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 180
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 159
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 162
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 38
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 47