ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1106
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 216
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 193
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 242
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 200
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 162
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 157
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 161
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1710
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1822
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 240
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 167
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 153
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 158
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 23
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 40