ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1136
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 229
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 202
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 266
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 221
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 170
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 175
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 177
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1770
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1859
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 265
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 199
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 165
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 165
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 50
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 93