ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 125
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 84
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 198
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 197
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 243
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 304
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1898
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1812
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 198
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 208
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 199
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 259
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 294
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 226
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 255
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1174