ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1141
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 231
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 203
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 271
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 224
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 171
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 178
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 177
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1774
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1863
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 266
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 202
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 166
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 166
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 51
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 93