ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 125
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 85
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 201
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 201
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 247
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 306
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1899
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1814
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 201
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 211
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 200
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 259
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 294
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 228
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 257
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1176