ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1090
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 210
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 187
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 235
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 193
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 152
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 148
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 153
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1698
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1814
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 231
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 159
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 146
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 150
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 32