ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม 1081
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ 207
แบบฟอร์มใบลา 180
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน 234
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา 190
แบบบันทึกการนิเทศงาน 151
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 145
แบบฟอร์มเตรียมการสอน 149
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 1698
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 1805
โลโก้ต่างๆ 227
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน 157
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง 145
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา 148
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 7
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 15